Blavatsky Study Center


An Encyclopedic Dictionary of
Hinduism

Containing more than 400 links
to entries/articles about Hinduism
in Wikipedia, the Free Encyclopedia

Links compiled by Daniel H. Caldwell

For major overviews of Hinduism, see the following 14 articles:
Hinduism <---Read this article first.
Hinduism, Early
Hinduism, History of
Hinduism, Schools of
Hindu Mythology
Hindu Philosophy
Hindu Scriptures
India
India, History of
Sanskrit Language
Vedic Civilization
Vedic Priesthood
Vedic Religion
Vedic Sanskrit

Aarti
Abhinavagupta
Acharya
Adi
Adi Shankara
Aditi
Adityas
Advaita Vedanta
Agamas
Agama Hindu Dharma
Agni
Ahi
Ahimsa
Ajivika
Ajna Chakra
Akasha
Akbar
Alvars
Amrita
Anahata Chakra
Ananda Marga
Anandamaya Kosa
Ananta
Annamaya Kosa
Apsaras
Aranyakas
Ardhanari
Arjuna
Arya Samaj
Aryan Invasion Theory
Aryan Race
Aryans
Asana
Ashram
Ashtanga Yoga
Ashvamedha
Asuras
Aswini
Atharva Veda
Atman
Aum
Aum Namah Sivaya.
Aurobindo, Sri
Avatar
Avidya
Ayurveda
Ayurvedic medicine
Ayyavazhi.
Babaji, Mahavatar
Balarama
Benares
Bhagavad Gita
Bhagavan
Bhagavata Purana
Bhajan
Bhakti
Bhakti, Five Graded Analogies of
Bhakti Movements
Bhakti Yoga
Bhumidevi
Bhut
Bija
Bindu
Brahma
Brahma Sutras
Brahmacharya
Brahman
Brahman-Atman Yoga
Brahmanas
Brahmacharya
Brahmanism
Brahmins
Brahmo Samaj
Brihaspati
Budha
Carvaka
Caste System, Indian
Chaitanya
Chandra
Chakras
Chakram
Chhandogya
Chinmayananda
Churning of the Ocean of Milk
Cities, Holy
Cuisine of India
Cuisine of India, Various Terms
Daityas
Dakini
Daksha
Dalit (outcaste)
Darsana
Darshan
Darshanas see Hindu Philosophy
Dayananda Saraswati
Demons
Devanagari
Devas
Devi
Dharana
Dharani
Dharma
Dharmashastras
Dhyana
Diksh
Dravidian Languages
Durga
Dvaita Vedanta
Dwija
Dyaus Pita
Ellora Caves
Frawley, David
Gandhi, Mahatma
Gandharvas
Ganesh
Ganges River
Garuda
Gaudapada
Gayatri
Gayatri Mantra
Ghee
Gita Govinda
Gopis
Govinda
Grihastha
Guna
Gupta Empire
Guru
Guru-Shishya tradition
Gurus, List of Hindu
Hamsa
Hanuman
Harappa
Hare Krishnas
Harihara
Hatha Yoga
Hatha Yoga Pradipika
Himalayas
Hindi
Hindu
Hindu Answers to the Problem of Evil
Hindu Calendar
Hindu Deities
Hindu Deities, List of
Hindu Demons
Hindu Denominations
Hindu Epics
Hindu Eschatology
Hindu Festivals
Hindu Gurus, List of
Hindu History
Hindu Holy Cities
Hindu Holy Days
Hindu Movements, Contemporary
Hindu Mythology
Hindu Organisations
Hindu Philosophical Concepts
Hindu Philosophy
Hindu Scriptures
Hindu Temple Architecture
Hinduism
Hinduism, Early
Hinduism, History of
Hinduism, Schools of
Hindus, List of Famous
Hindustani Language
Holy Cities
Hotar
India
India, History of
India, Islamic Invasion of
Indian Cuisine (1)
Indian Cuisine (2)
Indian Cuisine, Various Terms
Indian literature
Indo-Aryan migration
Indo-Aryans
Indra
Indus River
Indus Valley Civilization
International Society for Krishna Consciousness
Ishopanishad
Ishta-Deva
Ishvara
ISKCON
Itihasa
Iyengar, B.K.S.
Janaka
Japa
Jayadeva
Jiva
Jnana
Jnana Yoga
Jyotish
Kabir
Kaharingan
Kailash, Mount
Kali
Kali Yuga
Kalidasa
Kalki
Kalpa
Kama
Kama Sutra
Kapila
Karma
Karma in Hinduism
Karma Yoga
Kurukshetra War
Kashmir Saivism
Kenopanishad
Ketu (Mythology)
Kosas
Krishna
Krishnamurti, Jiddu
Kriya
Kriya Yoga
Kshatriya
Kshatriya Dharma
Kumara see Kartikeya
Kumbha Mela
Kundalini
Kundalini Yoga
Kurma
Kurukshetra War
Lake Manasarovar
Lakshmi
Laws of Manu
Lila
Linga
Lingam
Lokapala
Lokas
Madhvacharya
Mahabharata
Maharshi
Maharishi Mahesh Yogi
Mahatma
Mahavishnu
Mahishasura
Makara
Manasarovar, Lake
Mandirs
Mandukya Upanishad
Manipura Chakra
Manomaya Kosa
Mantra
Manu
Manu Smriti
Maruts
Matsya
Maurya Dynasty
Maya (Hinduism)
Maya (Illusion)
Mayavada
Meher Baba
Meru, Mount
Mimamsa
Mitra
Mohenjo-Daro
Moksha
Mother Meera
Mount Kailash
Mount Meru
Mudra
Muktananda, Swami
Mukti
Muladhara Chakra
Müller, Max
Murti
Nadi (yoga)
Nagas
Namaste
Nandini
Narayana
Narada
Naraka
Narayana Guru, Sree
Nastika
Nataraja
Nath
Neti Neti
Nirguna Brahman
Nirvana
Nirvikalpa Samadhi
Nityananda
Niyama
Nyaya
Om see Aum
Pancaratra
Panchatantra
Pandit
Panini
Paramahamsa
Paramahansa Yogananda
Paramatma
Parampara
Parvati
Patanjali
Pitrs
Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami
Prayag see Allahabad
Prajapatis
Prakrti
Prana
Pranamaya Kosa
Pranayama
Pratyahara
Preta see Hungry Ghost
Prithvi
Puja
Punya
Puranas
Purusha
Radha
Radhakrishnan, Sarvepalli
Raga
Rahu
Raja Yoga
Rajas
Rajputs
Rakshasa
Rama
Ramakrishna
Ramakrishna Math
Ramana Maharshi
Ramanuja
Ramayana
Ravana
Reincarnation
Rig Veda
Rishis
Rta
Rudra
Rudraksha
Rukmini
Sadhana
Sadhu
Saguna Brahman
Sahasranama
Sahasrara Chakra
Sai Baba
Saivism
Saligrama
Sama Veda
Samadhi
Samapatti
Samatha
Samhita
Samkhya
Sampradaya
Samsara
Samskara
Sanat Kumara
Sanatana Dharma
Sankara
Sanskrit Language
Sanyasa
Saraswati
Saraswati River
Sari
Sat see Sathya
Satchidananda
Satguru
Sathya
Satsang
Satvic
Sesha
Seva
Shabd Yoga
Shaivism
Shakti
Shakti Peethas
Shaktipat
Shaktism
Shankara, Adi
Shastras
Shiva
Shlokas
Shraddha
Shri Rudram
Shruti
Shushumna
Siddha
Siddha Yoga
Siddhis
Sita Devi
Siva
Sivananda, Swami
Skanda
Smartha Sect
Smartism
Smriti
Smritis
Soma
Sri
Srimad Bhagavatam
Stotras
Subtle Body see also Kosas
Surat shabd yoga
Surya
Sutras
Svarga
Swadhisthana Chakra
Swami
Swaminarayan
Swastika
Tamil Language
Tantra
Tantras
Tapas
Tat Tvam Asi
Tat Tvam Asi: Advaita Interpretation
Tat Tvam Asi: Vishishtadvaita Interpretation
Tattvas
Theosophical Society, Adyar, Madras, India
Tilaka
Tirukural
Trimurti
Turiya
Untouchables
Upanishads
Upadhi
Vac
Vahana
Vairagya
Vaisheshika
Vaishnava Theology
Vaishnavism
Vaishya
Vaivasvata Manu
Vallabhacharya
Vanaprastha
Varanasi
Varna see Caste
Varuna
Vasishta
Vasudeva
Vasuki
Vayu
Vedanta
Vedanta Sutras
Vedas
Vedic
Vedic Civilization
Vedic Priesthood
Vedic Religion
Vedic Sanskrit
Vedic Timekeeping
Vibhuti
Vicara
Vijnanamaya Kosa
Virasaivism
Vishnu
Vishnu Sahasranama
Vishishtadvaita
Vishuddha Chakra
Vishwamitra
Vivasvat
Viveka
Vivekananda, Swami
Vritra
Vrittis
Vyasa
Yajna
Yajnavalkya
Yajur Veda
Yama
Yantra (yoga)
Yoni
Yoga
Yoga (Alternative Medicine)
Yoga, Ashtanga
Yoga, Bhakti
Yoga, Hatha
Yoga, History of
Yoga, Jnana
Yoga, Karma
Yoga, Kriya
Yoga, Raja
Yoga Schools
Yoga, Siddha
Yoga, Surat Shabd
Yoga Sutras of Patanjali
Yoga-Darsana
Yogananda, Paramahansa
Yogin
Yuga

Blavatsky Study Center